Strona główna » Regulamin

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§1. DEFINICJE:
1.    Sprzedawca- serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: drew-mistrz.pl
2.    Sklep - Sklep internetowy o domenie drew-mistrz.pl jest prowadzony przez firmę Drew-Mistrz Łukasz Burdzy z siedzibą w Przyszowie przy ul. Szlacheckiej 24, 37-433 Bojanów, NIP  865 253 15 78
3.     Klient - każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie.
4.     Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego). Od 01.01.2021 r. uprawnienia konsumenta dotyczą również jednoodobowego przedsiębiorcy zawierającego ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,( wynika to z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której informować mają udostępnione zapisy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Uprawnienia te dotyczą  odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, rękojmi i ochrony przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi.  
5.    Towar - produkty dostępne w sprzedaży w Sklepie internetowym.
6.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia Usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego w Sklepie.  Złożenie zamówienia może odbyć się poprzez:
- wypełnienie formularza,
-drogą mailową poprzez adres sklep@drew-mistrz.pl,
- kontakt telefoniczny na numer 660 986 022 lub 726 042 872.
7.     Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
8.     Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

§2.WYPEŁNIANIE FORMULARZA:
Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wyborze zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do „koszyka”, a następnie podaniu określonych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu Zamówienia, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Oprócz rodzaju i liczby zamawianych Towarów oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w formularzu Zamówienia następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres i adres dostawy (jeżeli ten ostatni jest inny aniżeli pierwszy podany adres), oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku konsumentów będących przedsiębiorcami konieczne jest podanie dodatkowo nazwy (firmy) oraz numeru NIP.
Podanie innych danych, takich jak np. numer telefonu, jest nieobowiązkowe, ale ułatwi realizację zamówienia

§3.ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep i oznaczone jako dostępne w chwili składania Zamówienia.
2.Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych i zawierają VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.
3. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej . Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
5. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Towarów dodanych przez Klienta do koszyka - do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji „Przejdź do potwierdzenia”.
6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień po cenach promocyjnych / obniżonych następuje do czasu wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Towary przeznaczone do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży oznaczone są etykietą „Wyprzedaż”, „Okazja” lub „Promocja”, której zniknięcie oznacza zakończenie okresu stosowania promocji lub wyprzedaży.
7. Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).
8.W ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” formularz Zamówienia wyświetla podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie zamówionych, wraz z podatkami, a także o opłatach za transport lub dostarczenie Towarów, uzależnionych od wybranych przez Klienta opcji płatności i dostawy, oraz ewentualnych innych kosztach.
9. Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności przelewem, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlona zostanie informacja o numerze Zamówienia Klienta wraz z danymi do dokonania przelewu bezpośredniego oraz linkiem (pole „Zapłać”) do dokonania przelewu za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności.
Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pobraniem, wówczas warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w tym Zamówieniu jest kliknięcie przez Sprzedawcę w link zawarty w wiadomości e-mail, którą Klient otrzyma, w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Zamówienia.
9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub, na życzenie Klienta, faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z otrzymaną paczką z zakupionym przedmiotem/przedmiotami . Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej w formie papierowej bądź przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy.Od 01.01.2019 nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu, jeżeli podczas składania zamówienia kupujący nie podał numeru NIP.

 §4.PŁATNOŚCI
1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
⦁    przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy 14 1050 1445 1000 0092 2029 3956; w tytule płatności należy podać numer Zamówienia i Nazwisko zamawiającego podane w formularzu Zamówienia,
⦁    za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartą płatniczą): imoje
(Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice)
⦁    gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera.
Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia.

 §5.DOSTAWA
1.    Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia - w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy prznoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2.    Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja.
3.    Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem sposobu dostawy i formami płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce KOSZT DOSTAWY.
4.    Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Wskazany przez Klienta adres dostawy towaru, jest miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę. Możliwy jest również odbiór Towaru w siedzibie firmy po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.
5.    Dostawy będą realizowane w terminie do 21 dni roboczych, maksymalnie 30 dni kalendarzowych.
6.    Termin dostawy biegnie:w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze - od chwili kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający złożenie Zamówienia, w przypadku wyboru opcji płatności przelewem - od chwili zaksięgowania przelewu tradycyjnego lub autoryzacji płatności przez system imoje.
7.    Termin dostawy biegnie wyłącznie w dni robocze, co oznacza, że:
- jeśli którakolwiek z chwil określonych w ust. 8 powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tej chwili;
- bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż dzień roboczy;
- jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym terminie.
8.    Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klientów sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

§ 6 RĘKOJMIA I GWARANCJA

1.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.
2.    Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pomocą poczty e-mail na adres sklep@drew-mistrz.pl lub pisemnie listem na adres: Drew-Mistrz ul. Szlachecka 24, 37-433 Przyszów. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy ( formularz reklamacyjny dołączony do paczki z Towarem),a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
3.     Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie reklamacji.
4.    W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.
5.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą, na koszt Sprzedawcy, na adres: Drew-Mistrz ul. Szlachecka 24, 37-433 Przyszów
6.    Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę - w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą.
7.    Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy zwrot Towaru należy wykonać niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy.
2.    Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia wysłanym z Towarem.
3.    Formularz odstąpienia od umowy można wysłać poprzez e-mail na adres: sklep@drew-mistrz.pl lub odesłać  wraz z reklamowanym Towarem.
4.    Konsument może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę InPost, UPS, Fedex lub DPD - w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Konsumenta możliwe jest tylko na terenie Polski. Ponoszony przez Konsumenta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynosi w takim przypadku 20 zł. Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
5.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.    Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez  użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
7.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI
1.    Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Drew-Mistrz w związku z zakupami jest Drew-Mistrz Łukasz Burdzy z siedzibą przy ul. Szlacheckiej 24 w Przyszowie, 37-433 Bojanów. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
2.    Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
3.    Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:
⦁    pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;
⦁    podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
⦁    podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
⦁    podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
⦁    podmiotami prowadzącymi działalność kurierską(przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji ) - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek 
⦁    podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w następujących przypadkach  - zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności lub dostaw - w zakresie, w jakim zmiany te odnoszą się do realizacji postanowień Regulaminu.  
2.    W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.
3.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
5.    Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu https://drew-mistrz.pl/regulamin-pm-11.html (zakładka „Regulamin”).
6.    Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Drew-Mistrz. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu